Ochrona środowiska - RPP-EKO

   Firma RPP-EKO świadczy kompleksowe usługi doradcze w zakresie ochrony środowiska. Pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska.

   Sporządzamy także opracowania i ekspertyzy dla samorządów terytorialnych. Proponujemy również pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w ochronie środowiska.
   Prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego. Posiadamy licencjonowane programy komputerowe niezbędne do przeprowadzania stosownych wyliczeń i badań środowiskowych a nasz zespół to doświadczeni specjaliści co gwarantuje pełne zaangażowanie w prowadzone przez nas sprawy oraz rzetelne i terminowe wykonywanie zleceń.

Oferujemy:

1. Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)

2. Raporty i oceny środowiskowe (OOŚ)

 • przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach projektowanych oraz istniejących inwestycji;
 • przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia;
 • przygotowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
 • doradztwo i konsulting w zakresie wymagań środowiskowych niezbędnych dla potrzeb realizacji raportu;
 • doradztwo i nadzór w zakresie ochrony środowiska w trakcie realizacji inwestycji
 • uzgodnienia ze stronami postępowania
 • konsultacje społeczne
 • analizy porealizacyjne

3. Gospodarka odpadami

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
 • programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi
 • informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi
 • wnioski o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów
 • zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami

4. Ochrona powietrza atmosferycznego

 • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
 • zgłoszenia instalacji
 • analizy oddziaływania i uciążliwości zakładów
 • pomiary emisji zanieczyszczeń

5. Gospodarka wodno-ściekowa

 • operaty wodnoprawne na zrzut ścieków oraz pobór wód
 • oznaczenia zanieczyszczeń ścieków i wody

6. Ochrona przed hałasem

 • modelowanie matematyczne propagacji hałasu w środowisku
 • dokumentacje uciążliwości hałasu

7. Kompleksowa obsługa firm w zakresie ochrony środowiska

 • rozliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłat produktowych oraz prowadzenie wymaganej ewidencji sprawozdawczej
 • przedkładanie do Urzędu Marszałkowskiego sprawozdania o ilości wytworzonych odpadów i sposobach gospodarowania nimi
 • prowadzenie kart ewidencji odpadów, wraz z bieżącą informacją o możliwości przekroczeń w ilości wytworzonych odpadów
 • rozliczanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego
 • audyty na zakładzie stwierdzające ewentualne niezgodności w zakresie przepisów ochrony środowiska
 • monitoring formalno – prawny przestrzegania zapisów zawartych w Państwa decyzjach dotyczących ochrony środowiska
 • pomoc we wdrożeniach i audytach wewnętrznych/zewnętrznych systemu ISO 14001, (posiadamy uprawnienia audytora wewnętrznego)
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1495), uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • nadzorowanie firmy w zakresie wymagań Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. 2001 nr 63 poz. 638), , uzyskanie wpisu u Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, prowadzenie ewidencji zgodnie z przedmiotową ustawą, cykliczne przedkładanie sprawozdań do Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad zmianami prawnymi
 • audyty środowiskowe u dostawców
 • reprezentowanie Państwa interesów w zakresie ochrony środowiska w kontaktach z przedstawicielami jednostek administracji publicznej (na podstawie udzielonego pełnomocnictwa)
 • obecność naszych pracowników przy jakiejkolwiek kontroli Państwa zakładu w zakresie ochrony środowiska
 • pełna obsługa zadań pokontrolnych wynikających z prawnych obowiązków przedsiębiorców
 • stałe nadzorowanie i wdrażanie nowych przepisów z zakresu prawa ochrony środowiska
 • doradztwo środowiskowe w ramach bieżącej działalności zakładu wraz z zaproponowaniem konkretnych rozwiązań formalno – prawnych i udzielaniem wiążących porad prawnych opartych na aktualnie obowiązujących przepisach
 • doradztwo środowiskowe podczas nowych projektów inwestycyjnych
 • nadzorowanie umów odpadowych z firmami zewnętrznymi
 • przeprowadzenie szkoleń dla Pracowników zakładu, w celu przestrzegania wymogów decyzji administracyjnych
 • opracowanie wewnątrz zakładowych procedur organizacyjnych zapewniających funkcjonowanie zakładu zgodnie z zapisami aktualnie obowiązującego Prawa Ochrony Środowiska
 • nadzorowanie obowiązków pomiarowych zakładu (powietrze, woda, ścieki, hałas) wraz z organizacją terminów i warunków pomiaru
 • prowadzenie na bieżąco aktualizowanego, szczegółowego rejestru aktów prawnych - w zakresie prowadzonej przez zakład działalności

8. Przeglądy ekologiczne instalacji

9. Audyty środowiskowe

10. Aktualizacje Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami dla jednostek samorządowych

W koszt każdej naszej usługi wchodzi
 • przeprowadzenie wstępnego audytu, stwierdzającego ewentualne zaległości w zakresie uregulowań prawnych w zakresie ochrony środowiska
 • zebranie niezbędnych materiałów podczas wizyty u Państwa
 • stała konsultacja w celu uzyskania potrzebnych informacji oraz wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości z Państwa strony
 • wykonanie opracowania zgodnie z aktualnie obowiązującymi normatywami prawnymi i przepisami szczegółowymi
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej inwestycji/instalacji
 • uzgodnienia z organami opiniującymi w sprawie ustalenia granicznych wartości emisji oraz ewentualnych uwag i uzupełnień
 • prowadzenie sprawy do momentu uzyskania prawomocnej decyzji administracyjnej

Partner portalu: Partner RPP-EKO                                  Copyright © RPP-EKO. All rights reserved.    |    Created by: Comp-Web Studio